www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt "WSPARCIE NA STARCIE III edycja"

 

Nr umowy: POWR.01.02.01-28-0054/18-00

Wartość projektu: 190 724,13 PLN

w tym środki europejskie: 169 202,42 PLN

w tym dotacja celowa: 21 521,71 PLN

w tym wkład własny: 10 038,12 PLN

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 roku aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 12 osób młodych (10K / 2M) do 29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieź NEET) z powiatu kętrzyńskiego i uzyskanie zatrudnienia przez minimum 39% uczestników projektu do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.


Udział w projekcie trwa 14 m-cy [01.09.2018r. - 31.10.2019r.].

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać warunki:

- obligatoryjne:

A] wiek 15 - 29 lat;

B] zamieszkanie na terenie powiatu kętrzyńskiego;

C] posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i niezarejestrowanej w urzędzie pracy - [tzw. młodzież NEET, weryfikacja statusu następuje na podstawie złożonego oświadczenia];

- fakultatywne:

A] posiadanie maksymalnie wykształcenia ponadgimnazjalnego - [preferowane niższe wykształcenie, np.: podstawowe, gimnazjalne];

B] w przypadku osób bezrobotnych pozostawanie bez pracy powyżej 12 m-cy [status osoby długotrwale bezrobotnej];

C] brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego

D] status osoby z niepełnosprawnością.


W przypadku chęci przystąpienia do projektu przez osobę z niepełnosprawnością poza spełnieniem powyższych warunków trzeba posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument określający stan zdrowia.


W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników:

- grupowy warsztat z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy wraz z wypracowywaniem IPD - (84 godziny na 1 uczestnika projektu);

- indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do umiejętności i predyspozycji uczestników oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - (1 szkolenie trwające średnio 150 godzin dydaktycznych na 1 uczestnika projektu);

- 4 m-czne staże zawodowe;

- indywidualne pośrednictwo pracy - (średnio 2 godziny na uczestnika projektu).


Przewidziano także wsparcie towarzyszące jak:

- zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia;

- stypendia szkoleniowe;

- stypendia stażowe;

- wyżywienie - [całodniowy catering oraz obiad];

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi / dzieckiem;

- pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

 

Projekt "TWOJA DROGA DO PRACY III edycja"

 

Nr umowy: POWR.01.02.01-28-0055/18-00

Wartość projektu: 190 724,13 PLN

w tym środki europejskie: 169 202,42 PLN

w tym dotacja celowa: 21 521,71 PLN

w tym wkład własny: 10 038,12 PLN

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 roku aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 12 osób młodych (10K / 2M) do 29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieź NEET) z powiatu giżyckiego i uzyskanie zatrudnienia przez minimum 39% uczestników projektu do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie.


Udział w projekcie trwa 14 m-cy [01.09.2018r. - 31.10.2019r.].

Aby przystąpić do projektu trzeba spełniać warunki:

- obligatoryjne:

A] wiek 15 - 29 lat;

B] zamieszkanie na terenie powiatu giżyckiego;

C] posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i niezarejestrowanej w urzędzie pracy - [tzw. młodzież NEET, weryfikacja statusu następuje na podstawie złożonego oświadczenia];

- fakultatywne:

A] posiadanie maksymalnie wykształcenia ponadgimnazjalnego - [preferowane niższe wykształcenie, np.: podstawowe, gimnazjalne];

B] w przypadku osób bezrobotnych pozostawanie bez pracy powyżej 12 m-cy [status osoby długotrwale bezrobotnej];

C] brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego

D] status osoby z niepełnosprawnością.


W przypadku chęci przystąpienia do projektu przez osobę z niepełnosprawnością poza spełnieniem powyższych warunków trzeba posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument określający stan zdrowia.


W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla wszystkich uczestników:

- grupowy warsztat z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy wraz z wypracowywaniem IPD - (84 godziny na 1 uczestnika projektu);

- indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do umiejętności i predyspozycji uczestników oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - (1 szkolenie trwające średnio 150 godzin dydaktycznych na 1 uczestnika projektu);

- 4 m-czne staże zawodowe;

- indywidualne pośrednictwo pracy - (średnio 2 godziny na uczestnika projektu).


Przewidziano także wsparcie towarzyszące jak:

- zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia;

- stypendia szkoleniowe;

- stypendia stażowe;

- wyżywienie - [całodniowy catering oraz obiad];

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi / dzieckiem;

- pokrycie kosztów niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.