www.grupadoradcza.com.pl

Skorzystaj
z Naszej oferty czytaj więcej

Praca

W związku z dynamicznym rozwojem
GRUPY DORADCZEJ Wojciechowski & PARTNERZY
oraz wchodzeniem w nowe obszary działania i dalszym rozszerzaniem oferty naszych usług szkoleniowych zapraszamy do współpracy praktyków, trenerów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wykładowców akademickich oraz szkoleniowców w niżej wymienionych zakresach:

 

 

1. SZKOLENIA DLA WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY ORAZ DLA POWIATOWYCH RAD ZATRUDNIENIA:

 • Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe;
 • Kluby pracy;
 • Prawno administracyjne, KPA, KP oraz KC;
 • Zamówienia publiczne / zasada konkurencyjności;
 • Pomoc publiczna, pomoc de minimis;
 • PO WER 2014 – 2020 (szkolenia merytoryczne / praktyczne i księgowe dla Publicznych Służb Zatrudnienia);
 • Księgowe, kadrowo - płacowe, ZUS - owskie dla Publicznych Służb Zatrudnienia;
 • Szkolenia tzw. „miękkie” – obsługa klienta, wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem.

Inne Państwa propozycje.….........................................................................................................................................


2. SZKOLENIA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAROSTWA POWIATOWE, URZĘDY MIAST, URZĘDY GMINNE, URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE, WOJEWÓDZKIE):

 • Szkolenia prawne - prawno administracyjne, KPA, KP oraz KC;
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (projekty UE, tzw. „twarde – inwestycyjne”) w ramach RPO WiM 2014 – 2020;
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (projekty UE, tzw. „miękkie – kapitał ludzki”)  w ramach PO WER 2014 – 2020;
 • Zamówienia publiczne;
 • Pomoc publiczna;
 • Finanse publiczne, dyscyplina finansowa / budżetowa oraz inne szkolenia rachunkowo – księgowe;
 • Szkolenia tzw. „miękkie” – obsługa klienta, wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem.

Inne Państwa propozycje...........................................................................................................................……………..


3. SZKOLENIA DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (PCPR-ów, MOPS-ów, GOPS-ów):

 • Szkolenia prawne - prawno administracyjne, KPA, KP oraz KC;
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (projekty systemowe i konkursowe UE, tzw. „miękkie – kapitał ludzki”) w ramach PO WER 2014 – 2020;
 • Zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności;
 • Pomoc publiczna, pomoc de minimis;
 • Ustawa o pomocy społecznej;
 • Finanse publiczne, budżet;
 • Szkolenia tzw. „miękkie” – obsługa klienta, wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem.

Inne Państwa propozycje...........................................................................................................................……………..


4. SZKOLENIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I NAUCZYCIELI:

 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (projekty systemowe i konkursowe UE, tzw. „miękkie – kapitał ludzki” w ramach PO WER 2014 – 2020;
 • Pozyskiwanie środków finansowych na kółka zainteresowań, wycieczki edukacyjne i pomoce dydaktyczne (granty miejskie, powiatowe, wojewódzkie); 
 • Zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności;
 • Praca z dzieckiem autystycznym;
 • Problemy uzależnień wśród młodzieży;
 • Aktywne metody nauczania w pracy z uczniem trudnym;
 • Praca z uczniem nadpobudliwym;
 • Zatrzymać falę, sprzeciw wobec przemocy w szkole;
 • Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród uczniów;
 • Promocja szkoły, marketing usług edukacyjnych;
 • Rodzice w szkole;
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu HACCP w szkołach, przedszkolach;
 • Szkolenia tzw. „miękkie” – wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem;

Inne Państwa propozycje............................................................................................................………...............……..

 
5. SZKOLENIA DLA SEKTORA NGO:

 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (projekty systemowe i konkursowe UE, tzw. „miękkie – kapitał ludzki” w ramach PO WER 2014 – 2020;
 • Techniki radzenia sobie ze stresem;
 • Rozpoznawanie objawów przemocy domowej;
 • Rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej u dziecka, kobiet i procedury dalszego postępowania;
 • Wygrać ze złością;
 • Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania – profilaktyka i pomoc terapeutyczna;
 • Problemy seksualności osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych psychicznie;
 • Problemy uzależnień;
 • Jak założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalną, organizację pożytku publicznego.

Inne Państwa propozycje...........................................................................................................................……………..


6. SZKOLENIA DLA FIRM:

 • Techniki skutecznej komunikacji i motywowania;
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna;
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych;
 • Negocjacje menedżerskie, europejskie standardy negocjacji;
 • Asertywność;
 • Fundusze unijne dla MŚP;
 • Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych – projekty inwestycyjne oraz konkursowe;
 • Księgowość, rozliczanie, monitoring, ewaluacja projektów współfinansowanych z UE;
 • Zarządzanie projektami;
 • Zarządzanie czasem;
 • Zarządzanie konfliktem;
 • Zarządzanie zespołem;
 • Organizacja pracy w instytucjach;
 • Narzędzia rozwoju kadr, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Rekrutacja i selekcja personelu w standardach europejskich;
 • Systemy okresowej oceny pracowników, kształtowanie postaw;
 • Coaching;
 • Strategie sprzedaży oraz marketingu.

Inne Państwa propozycje...........................................................................................................................……………..
 


Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z

GRUPĄ DORADCZĄ Wojciechowski & PARTNERZY

zapraszamy do przesłania następujących dokumentów:

 

- CV ZAWODOWE WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH;

- KRÓTKĄ INFORMACJĘ O SZKOLENIOWCU;

- PROPOZYCJI TEMATYCZNEJ SZKOLEŃ (ZAKRES).

 

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na adres: biuro@grupadoradcza.com